Utbildning
Lösningsfokuserad samtalmetod och arbetssätt

 

Ett lösningfokuserat förhållningssätt känns igen på att man intar den ”icke-vetande positionen”, vilket innebär att intresserat och engagerat lyssna för att förstå vad den andre vill, och vilka goda skäl hon har för sina tankar, känslor och handlingar. Vidare att man inte tar över ansvaret från den andre utan låter henne behålla och även utveckla det ansvar hon har. Det innebär också att hjälpa henne att se de resurser hon redan besitter och genom frågor upptäcka de möjligheter till kontroll och lösningar som finns. Förhållningssättet är konkret, verklighetsnära och leder ofta till snabba, påtagliga förbättringar i relationer och inom andra områden.

• Utbildningen genomförs som en kombination av teoretiska genomgångar och diskussioner, analys av filmade expertsamtal och en stor del erfarenhets- och insiktsskapande eget arbete, främst i mindre grupper. Hela utbildningen präglas av det lösningsfokuserade förhållningssättet och övertygelsen om att man stimuleras mest och lär sig lättast genom att göra egna erfarenheter.

• För att kunna tillämpa metoden och komma igång får deltagarna en mängd exempel på användbara frågor, strategier och verktyg ( relationsfrågor, skalfrågor, mirakelfrågan mm) som sedan prövas och övas under kursen och mellan kursdagarna.

• Den intresserade får med utbildningen en grund för att själv komma igång med ett lösningsfokuserat förhållningssätt i sina samtal och agerande i arbetet. I regel tar det tid innan det känns självklart och naturligt att tillämpa metoden fullt ut. Resan mot det målet är dock intressant, rolig och väl värd att genomföra både för en själv, klienterna/brukarna samt kollegor/chefer och samarbetspartners. En trevlig bonus är att man ofta kan dra nytta av erfarenheterna och kunskaperna även i privatlivet.

• Gruppstorlek: Utbildningen har genomförts med upp till 25 deltagare men 20 eller färre rekommenderas. Att gruppen hålls relativt liten underlättar en öppen diskussion och möjliggör att gruppen dessutom kan delas upp i fyra till fem mindre grupper som kan få stöd när de tränar på metoden.

• Målgruppen: Enheter som vill ha en gemensam plattform och konkreta erfarenheter att basera sitt arbete utifrån. Utbildningen har genomförts med organisationer där även alla chefer deltagit i utbildningen. Utbildningen kan ha flera syften, allt från att bli skickligare i klientkontakter till klimatförändring i arbetsgrupper och enheter.

• Varje utbildningsgrupp träffas tre till fyra dagar, med en till två veckor mellan utbildningsdagarna vilket ger utrymme för att praktiskt tillämpa metoden innan nästa utbildningstillfälle.

Kursens innehåll brukar alltid uppfattas som intressant och tillämpbart i olika sammanhang. Senaste utbildningsgruppen var en grupp på 20 personer från SDF Östra Göteborg. Gruppen bestod förutom socialsekreterare även av personal som arbetade med arbetslivsinriktade uppdrag och genomfördes under tre heldagar. Gruppens sammanfattande omdöme om utbildningen var drygt nio på en tiogradig skala. Ett utfall som naturligtvis till mycket stor del är en produkt av intresserade och engagerade deltagare som vill fortsätta att utveckla sin yrkesskicklighet och förmåga att kommunicera.