Handledning

 

Sedan många år arbetar vi båda med handledning. Vi handleder både enskilda och grupper av medarbetare liksom ledare och chefer. Vår erfarenhet innefattar miljöterapi, omvårdnad, rehabilitering, arbetslivets psykologi och psykosocialt arbetssätt. Handledningen är framförallt processinriktad men innehåller också inslag av metod och utbildning.

Vi har i vårt arbetssätt integrerat flera olika teoretiska perspektiv. Handledningen vilar huvudsakligen i det systemiska perspektivet och har också sin grund i ett psykodynamiskt synsätt. Metodiken präglas väsentligen av det lösningsfokuserade förhållningssättet. Vår erfarenhet är att denna kombination ger en solid grund för förståelse och utveckling.

Att i samtal reflektera kring olika synsätt och etiska frågor ger en ökad förståelsen för egna och andras reaktioner, tankar, bemötande och förhållningssätt i svåra och komplexa situationer.

Vi vill ge den handledde en möjlighet att pröva sina tankar i en öppen och tillåtande atmosfär och locka fram en nyfikenhet för alternativa synsätt och nya lösningar. Bärande element i handledningen är därför kommunikation, stöd, acceptans, bekräftelse och positiv feedback.